Visie

In onze school willen wij de hoogste kansen bieden
aan de ons toevertrouwde kinderen!

Wij willen onze kinderen helpen opgroeien
door hen ontwikkelingskansen te bieden.

In het kleuteronderwijs bieden wij door gerichte activiteiten voluit kansen tot het verkennen van de wereld, tot taalontwikkeling en wiskundige initiatie.
Kleuters worden vaardig in activiteiten zelfredzaamheid zoals jassen aan- en uitdoen, sluitingen open- en dichtdoen, handen wassen en afdrogen,…
Kleuters krijgen kansen om grove motorische vaardigheden te oefenen doorheen de ganse dag: huppelen, lopen, springen,…op de speelplaats en vooral tijdens de lesjes lichamelijke opvoeding
Fijne motorische activiteiten zoals kleien, scheuren, schilderen, tekenen, knippen en prikken,…komen in onze klas- activiteiten iedere dag aan bod.
In de lagere school worden de kennis en de vaardigheden bijgebracht die door de eindtermen en door de leerplannen van het katholiek onderwijs vereist zijn: taal, wiskunde, wereldoriëntatie. De vaardigheden die men in de kleuterklas kon inoefenen komen nog aan bod tijdens de lessen handvaardigheid, tekenen, schrift, technologische opvoeding.
De lichamelijke ontwikkeling krijgt vooral aandacht in de lessen lichamelijke opvoeding, zwemmen en andere sportactiviteiten.